Vizuālās reklāmas noformētājs

Vizuālās reklāmas noformētājs darbojas poligrāfijas un izdevējdarbības nozarē, veic reklāmas produkcijas izstrādāšanu, iecer un veido logotipus, vizītkartes, bukletus un citus vizuālās reklāmas materiālus, kā arī plakātus, iepakojuma dizainu, grāmatu noformējumu, vides reklāmas projektus- izkārtnes, stendus, skatlogu noformējumu. Šīs profesijas pārstāvji var strādāt uzņēmumos, kas gatavo reklāmas un poligrāfijas produkciju, projektē un noformē vidi, var strādāt arī kā pašnodarbinātā persona reklāmas dizaina jomā, veicot privātus pasūtījumus. 

 

Sadarbības partneri:

  • Latvijas Dizaineru savienība
  • Latvijas Nacionālais kultūras centrs
  • Ogres novada uzņēmumi
  • Ikšķiles novada uzņēmumi

 

 

Izglītības programma

Reklāmas dizains

Iegūstamā kvalifikācija

Vizuālās reklāmas noformētājs

Programma akreditēta

Līdz 2021.gada 27. decembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Literatūra

· Angļu valoda

· Saskarsme

· Matemātika

· Informātika

· Dabas zinības

· Latvijas un pasaules vēsture

· Ētika

· Ekonomika

· Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

· Kulturoloģija

· Mākslas vēsture

· Mākslas valoda un vispārējā kompozīcija

· Zīmēšana

· Krāsu mācība

· Gleznošanas pamati

· Burtu mācība un lietišķā grafika

· Foto pamati

· Tehniskā grafika un projektēšana

· Kompozīcija

· Formu mācība

· Materiālu un tehnoloģiju mācība

· Datortehnoloģijas

· Mārketings un reklāma

· Praktiskās mācības

Kvalifikācijas prakse ceturtā kursā 960 stundas

Profesionālās prasmes

 

o Veidot firmas stila pamatelementus- logotipus, vizītkartes, veidlapas

o Iecerēt un veidot vides reklāmas projektus

o Izveidot un sagatavot iespiešanai poligrāfijas maketus- bukletus, plakātus, vizītkartes

o Uztvert, precizēt un novērtēt vizuālās reklāmas projekta vai tā elementu izpildīšanai nepieciešamo informāciju

o Novērtēt reklāmas objektu un vidi, to eksponēšanas un ekspluatācijas īpatnības

o Izvērtēt atsevišķo projektu daļu realizācijas īpatnības

o Veikt foto fiksāciju, objekta vai vides uzmērīšanu un aprakstu

o Iegūt informāciju par ieceres risinājuma veidiem un paņēmieniem

o Noteikt objekta vai vides stilistiku

o Analizēt dizaina paraugu un analogu estētisko vērtību pazīmes, kompozicionālo un stilistisko risinājumu

o Izstrādāt un izvēlēties projekta koncepcijai atbilstošāko formu, tonālo, koloristisko un stilistisko risinājumu

o Veikt projekta vai tā atsevišķu elementu praktisko vai virtuālo modelēšanu

o Veikt projekta vai tā atsevišķu elementu saskaņošanu ar pasūtītāju, darba devēju un atbildīgajiem dienestiem

o Vizualizēt projektu, izmantot tradicionālos paņēmienus, datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas

o Sastādīt materiālu un izejmateriālu specifikāciju, projekta izmaksu tāmi, izpildes termiņu grafiku

o Maketēt projektējamā produkta daļu, elementus vai to kopumu

o Veikt projekta autoruzraudzību, kontrolējot estētiskās vērtību prioritātes saglabāšanu tehnoloģiskajā procesā

o Sekot jaunākajām aktualitātēm un tendencēm dizaina jomā

o Ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus, saudzēt apkārtējo vidi

o Izprast dizaina likumsakarīgo nozīmi tirgus ekonomikā

o Sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā