Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros

2017.gada 09.janvārī

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Ogres tehnikums 2017. gada 9.janvārī parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.3.0/16/I/005.

 

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/005 „Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (turpmāk tekstā - projekts) mērķis ir Ogres tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

 

Lai nodrošinātu 2016.gada 19.aprīļa ministru kabineta noteikumos Nr.249 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi” noteiktā specifiskā mērķa sasniegšanu, Tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru - plāno uzlabot, modernizēt ēku infrastruktūru un iegādāties aprīkojumu, tai skaitā:

1.pārbūvēt Ogres tehnikuma dienesta viesnīcu Aizupēs, nodrošinot telpas ar nepieciešamo aprīkojumu un mēbelēm;

2.pārbūvēt sporta zāli par multifunkcionālu halli, iegādāties nepieciešamo aprīkojumu un sporta inventāru obligātā mācību priekšmeta “Sports” aktivitāšu nodrošināšanai.

 

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Ogres tehnikuma infrastruktūras pilnveidošanu, kas veicinās Eiropas Savienības tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

 

Projekta īstenošanas periods – no 01.01.2017 līdz 31.07.2019 (pilns 31 mēnesis), ar projekta iesnieguma sagatavošanu saistītās darbības uzsāktas 01.08.2016.:

-  īstenota iepirkuma procedūra (id. Nr. OT 2016/10) par tehniskā projekta aktualizēšanu un tālāko autoruzraudzību, kuras rezultātā 09.09.2016. noslēgti līgumi Nr. 9-7/06-1 par tehniskā projekta aktualizāciju un Nr.9-7/06-2 par autoruzraudzību;

-    īstenota iepirkuma procedūra (id. Nr. VIAA 2016/34 ERAF OT), kuras rezultātā 29.12.2016. noslēgts līgums Nr. 9-7/06-3 par būvprojekta „Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas rekonstrukcija” ekspertīzi;

-    16.09.2016. izsludināta iepirkuma procedūra (id. Nr. VIAA 2016/20 ERAF OT) metu konkursam "Ogres tehnikuma multifunkcionālas halles izveides meta izstrāde”.

 

Projekts tiks īstenots Rīgas plānošanas reģionā, Ikšķiles novada pašvaldības teritorijā – „Ogres meža tehnikums”, Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 4 960 286,00 (t.sk. ERAF finansējums ir EUR 4 216 243,10 un valsts budžeta finansējums - EUR 744 042,90).

2017.gada 07.aprīlī

Laika posmā no 2017.gada 9.janvāra līdz 7.aprīlim Projekta ietvaros:

-      veikta 09.09.2016 noslēgtā līguma Nr. 9-7/06-1 par tehniskā projekta aktualizāciju izpildes kontrole. Pilnībā aktualizēts būvprojekts dienesta viesnīcas pārbūvei;

-     veikta ekspertīze dienesta viesnīcas būvprojektam un saņemts pozitīvs atzinums;

-     pabeigta iepirkuma procedūra (id. Nr. VIAA 2016/20 ERAF OT) metu konkursam "Ogres tehnikuma multifunkcionālas halles izveides meta izstrāde” un izvēlēts metu konkursa uzvarētājs;

-      veikta tirgus izpēte par pagaidu informatīvā stenda izgatavošanu publicitātes nodrošināšanai, izvēlēts pagaidu informatīvā stenda izgatavotājs, noslēgts līgums par pagaidu informatīvā stenda izgatavošanu.

 

2017.gada 06.jūlijā

Laika posmā no 2017.gada 8.aprīļa līdz 6.jūlijam:

-     09.09.2016. noslēgtā līguma Nr. 9-7/06-1 “Par tehniskā projekta aktualizāciju” ietvaros tika aktualizēts būvprojekts “Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas rekonstrukcija” un saņemta Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Līguma izpildes un būvprojekta aktualizēšanas darbus veica SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”;

-   11.05.2017. izsludināts iepirkums “Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve” VIAA 2017/43 ERAF OT. Dienesta viesnīcas pārbūves darbus plānots uzsākt 2017.gada rudenī;

-    sarunu procedūras “Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (Nr.VIAA 2017/38 ERAF OT) rezultātiem 06.06.2017. noslēgti projektēšanas un autoruzraudzības līgumi. Saskaņā ar noslēgto līgumu būvprojekta izstrādi veiks autoru kolektīvs SIA “ARHITEKTI ĀRGAĻI”, SIA “2B ARHITEKT” un SIA “ADS GEOMETRICAL”. Projektēšanas darbus plānots pabeigt līdz 2018.gada 5.aprīlim.

 

2017.gada 06.oktobrī

 Laika posmā no 2017.gada 7.jūlija līdz 6.oktobrim:

 -   iepirkuma “Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve” VIAA 2017/43 ERAF OT ietvaros 2017.gada 6.septembrī tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Torensberg” par Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūvi. Būvdarbiem paredzētais laiks ir 10 mēneši un darbus ir plānots uzsākt 2017.gada oktobrī. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem autoruzraudzību nodrošinās SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” un būvuzraudzību nodrošinās SIA “REM PRO”.

 -   06.06.2017. ar autoru kolektīvu SIA “ARHITEKTI ĀRGAĻI”, SIA “2B ARHITEKT” un SIA “ADS GEOMETRICAL” noslēgtā projektēšanas līguma ietvaros notiek Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvprojekta izstrāde. 2017.gada augustā būvprojekts minimālā sastāvā ir saskaņots Izglītības un zinātnes ministrijā un septembrī saņemta Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes būvatļauja projektēšanas nosacījumu izpildei. Projektēšanas darbi norit saskaņā ar projektēšanas līguma nosacījumiem, un tos ir plānots pabeigt līdz 2018.gada 5.aprīlim.


2018.gada 06.janvārī

 Laika posmā no 2017.gada 6.oktobra līdz 2018.gada 6.janvārim:

 -   saskaņā ar 2017.gada 6.septembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “Torensberg” 2017.gada 16. oktobrī tika uzsākti un tiek turpināti Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves darbi. Šajā laikā saskaņā ar būvprojektu ir veikti nepieciešamie ēkas elementu demontāžas darbi un norit dienesta viesnīcas pārbūves darbi. Būvdarbiem paredzētais laiks ir 10 mēneši, un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem autoruzraudzību nodrošina SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” un būvuzraudzību nodrošina SIA “REM PRO”.

 -   Turpinās autoru kolektīva SIA “ARHITEKTI ĀRGAĻI”, SIA “2B ARHITEKT” un SIA “ADS GEOMETRICAL” Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvprojekta izstrāde. 2018.gada janvārī ir paredzēts būvprojektu nodot ekspertīzei, kuru saskaņā ar 2018.gada 5.janvārī noslēgto līgumu nodrošinās SIA “CMB”.


LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB